Ahoj!

Regulamin portu

1.      Właścicielem portu jest MARINA Niedźwiedzi Róg s.c. ul. Nowogrodzka 58; 18 – 400 Łomża.
  
2.      Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi
portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 
3.      Wejście do / wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z
postawionym masztem i bez użycia żagli.
 
4.      Do portu mogą zawijać statki pasażerskie o maksymalnej długości kadłuba 35 m.
 
5.      Każdorazowe wejście i wyjście statków pasażerskich powinno być ustalane  z biurem Portu
drogą radiową lub telefoniczną.
  
7.      Rejestr jednostek cumujących prowadzony jest przez biuro Portu.
 
8.      Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostki, rozbicie namiotu i ustawienie campera lub
przyczepy campingowej udziela biuro Portu.
 
9.  Wszelkich formalności  związanych z postojem jednostki, rozbiciem namiotu i ustawieniem
campera lub przyczepy campingowej wraz ze stosowną opłatą należy dokonać w kasie biura
bezpośrednio po zacumowaniu, przybyciu.
 
10.  Opłaty portowej dokonuje się po wypełnieniu „Deklaracji postoju/pobytu”. Obsługa portu
może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
11.  Przy postoju/pobycie powyżej 3 godzin obowiązkowe jest uiszczenie opłaty za każdą osobę
zgodnie z cennikiem.
 
12.  Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed
uszkodzeniem lub kradzieżą. 
 
13.  Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany
jedynie dla celów ratowniczych.
 
14.  Łodzie należy cumować do kei lub y-bomu w sposób wykluczający zerwanie lin bądź
utrudnianie cumowania innym jednostkom.
 
15.  Zabronione jest pozostawianie luźnych cum na zewnątrz jednostki.
 
16.  Fały powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.
 
17.  Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są
ich prawni opiekunowie.
 
18.  W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:
– pływania pod żaglami,
– rzucania kotwicy,
– wytwarzania fali,
– mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem  detergentów,
– mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym,
– wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
– pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami,
– kąpieli w basenie portowym,
– rozpalania ognisk i grilla poza miejscem wyznaczonym,
– prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca,
– niszczenia zieleni,
– pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
– wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki,

– biegania po nabrzeżu
– samowolnej zmiany stanowiska postojowego,
– zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego 
– zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób.